Ordynacja wyborcza delegatów,
do zarządu głównego i głównej komisji rewizyjnej
Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

 

Rozdział I

Postanowienia Statutu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w sprawie struktury i organizacji Związku oraz wyboru władz krajowych

 

Art. 1

1.   Krajowy Związek Emerytów i  Rencistów Służby Więziennej  ma strukturę dwustopniową:

a.   Koła Terenowe działające przy jednostkach penitencjarnych,

b.   Zjazd Delegatów i władze krajowe Związku.

2   Podstawową jednostką organizacyjną Związku są Koła Terenowe 3.   Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów - zwoływany przez Zarząd Główny Związku nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Art. 2

1.  Zebranie ogólne członków Kola Terenowego stanowi  podstawową formę udziału członków w pracach Związku.

Art. 3

 1. Organy Związku pochodzą z wyboru.
 2. Wyboru delegatów na Zjazd dokonuje zebranie ogólne członków Koła w głosowaniu jawnym na nieograniczoną liczbę kandydatów. Każde Koło wybiera jednego delegata, zaś Koła liczące powyżej 150 członków wybierają dwóch delegatów.
 3. Uchwały organów Związku zapadają większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem przypadków określonych w Statucie Związku.
 4. Jeżeli z braku quorum określonego w ust. 3 organ Związku nie jest władny podjąć uchwały - w drugim terminie quorum nie obowiązuje.

Art. 4

1.   Mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów trwa 5 lat.

Art. 5

1.    Mandat członka władz Związku wygasa:

a.   z upływem kadencji,

b.   w przypadku ustania członkostwa w Związku,

c.    w przypadku złożenia rezygnacji,

d.   w przypadku odwołania z funkcji,

e.   w  przypadku   nieprzerwanego   nie   pełnienia   funkcji   przez  okres   1/3
kadencji

2.Jeżeli z przyczyn określonych w ust. 1 wygasło ponad 50% mandatów, zarządza się wybory uzupełniając

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Głównego, jego obowiązki do końca kadencji wykonuje jeden z wiceprzewodniczących, wskazany przez Zarząd Główny.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Związku, Zarząd Główny podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który uzyskał największą ilość głosów.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Głównego, jego obowiązki do końca kadencji wykonuje jeden z wiceprzewodniczących, wskazany przez Zarząd Główny.

 Rozdział II

Sposób głosowania. Ważność głosów. Ważność wyborów

Art. 6

 1. Wybory do władz krajowych Związku odbywają się w głosowaniu tajnym na nieograniczoną liczbę kandydatów.
 2. Wyboru Przewodniczącego Zarządu Głównego dokonuje się w odrębnym głosowaniu bezwzględną większością głosów.
 3. Wyborów członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 4. Do Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej mogą być wybierane wyłącznie osoby, będące delegatami na Zjazd.
 5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Głównego Związku.
 6. Tajność głosowania w każdym przypadku może być uchylona na wniosek co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.

Art. 7

1. Zarząd Główny składa się z 17 - 19 osób (łącznie z przewodniczącym ZG).

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Art. 8

 1. Zarząd Główny wyłania ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego w składzie: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik.
 2. Główna Komisja Rewizyjna wyłania ze swego grona przewodniczącego.

Art. 9

1.    Delegaci głosują za pomocą kart wyborczych, na których wpisują wybranych
przez siebie określonych kandydatów spośród zgłoszonych wcześniej na listę
wyborczą:

a.   na przewodniczącego Zarządu Głównego (niebieska karta) - nazwisko
i imię jednego kandydata,

b.   na członków Zarządu Głównego (pomarańczowa karta) - nazwisko i imię,
nie więcej niż 18 kandydatów,

c.    na członków Głównej Komisji Rewizyjnej (zielona karta) - nazwisko i imię,
nie więcej niż 5 kandydatów.

 

2. W przypadku wyboru członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej delegat może wskazać na mniejszą liczbę kandydatów.

3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania wpisano inną osobę spoza zamkniętej listy zgłoszonych kandydatów.

Art. 10

1 Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.

2. Jeżeli równą liczbę głosów otrzymali kandydaci z tej samej listy, o wyborze rozstrzyga kolejność umieszczenia nazwisk na liście zgłoszonych kandydatów

3. Jeżeli 'równą liczbę głosów otrzymało więcej kandydatów - rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną.

4. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

Art. 11

1    Komisja skrutacyjna sporządza protokoły głosowania, w których umieszcza:

a.    liczbę posiadanych kart do głosowania,

b.    liczbę delegatów uprawnionych do głosowania,

c.    liczbę wydanych delegatom kart do głosowania,

d.    liczbę oddanych przez delegatów kart do głosowania

e.    liczbę oddanych kart nieważnych

f.     liczbę oddanych kart ważnych,

g.    liczbę głosów nieważnych ze wskazaniem przyczyny nieważności,

h.   liczbę   głosów   ważnych   oddanych   na   poszczególnych   kandydatów,

umieszczonych na każdej z list, i.    liczbę niewykorzystanych kart do głosowania.

2. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia podjęte decyzje co do uchylenia tajności głosowania, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.

3 Protokół podpisują oraz każdą z jego stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej.

Art. 12

1. Po ogłoszeniu wyników wyborów przez komisję skrutacyjną, może być wniesiony na piśmie protest przeciw ważności wyborów wyłącznie z powodu:

a.   naruszenia  przepisów,   dotyczących  sposobu  głosowania,   ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów,

b.   protest przeciw ważności wyboru  może wnieść delegat  na Zjazd, umieszczony na liście obecności na Zjeździe

Art. 13

  1. W przypadku wniesienia protestu, do jego ostatecznego rozstrzygnięcia zostanie wyłoniona Komisja spośród delegatów, którzy nie kandydowali do władz krajowych Związku ani też Komisji Zjazdowych.
  2. Komisja orzeka czy przedstawione zarzuty mogą stanowić podstawę protestu, skutkującą nieważnością wyborów.
  3. W przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów, komisja stwierdza nieważność wyborów i zarządza przeprowadzenie wyborów ponownych.

Art. 14

1. Krajowy Zjazd Delegatów może wprowadzić zmiany w Statucie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności 1/2 delegatów.

Art. 15

 W razie zaistnienia sytuacji nie uwzględnionej w niniejszej ordynacji, podstawą rozstrzygnięcia stanowić będą przepisy Ustawy z dnia 16.07.1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.Nr 159 z 2003r., poz 1547 z późn. zm.)