Dz.U.2006.165.11772008.06.20     zm.        Dz.U.2008.96.615

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin
(Dz. U. z dnia 15 września 2006 r.)

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:

    1)    sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej "funduszem", pomiędzy jego dysponentów;
    2)    zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu przez emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin, zwanych dalej "uprawnionymi".


§ 2. Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:


    1)    udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej;
    2)    dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
    3)     dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach, za pobyt w zakładach rehabilitacyjnych;
    4)     dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;
    5)     dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;
    6)    dopłaty do korzystania z różnych form działalności rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej.
§ 3. 1.  Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej dokonuje podziału środków funduszu pomiędzy dysponentów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi", z uwzględnieniem liczby emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do renty rodzinnej, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego.
2. Dysponentami środków finansowych są:
    1)    Dyrektor Generalny Służby Więziennej;
    2)    dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej;
    3)    dyrektorzy zakładu karnego i aresztu śledczego;
    4)    komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej;
    5)    komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej.
§ 4. 1. Świadczenia socjalne przyznaje dysponent na wniosek uprawnionego, uwzględniając jego sytuację życiową, rodzinną i materialną.
2. Świadczenia socjalne mogą być przyznane z urzędu, na wniosek organizacji społecznej lub przedstawicielstwa emerytów i rencistów.
3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
    1)    ostatni dowód otrzymanego świadczenia emerytalnego lub rentowego albo kopię ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;
    2)    dokumenty potwierdzające wysokość innych dochodów uprawnionego, współmałżonka i członków jego rodziny;
    3)    inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia, potwierdzające obecną sytuację życiową, materialną i rodzinną uprawnionego, w szczególności zaświadczenia, dokumentację medyczną, rachunki i faktury.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, kieruje się do komórki kadrowej lub osoby wyznaczonej do załatwiania spraw kadrowych lub socjalnych w jednostce organizacyjnej.
5. Świadczenia socjalne wypłaca niezwłocznie właściwa komórka finansowa jednostki organizacyjnej.
6. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 5. Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:
    1)    posiadającym trudne warunki materialne;
    2)    poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych;
    3)    sierotom zupełnym;
    4)    samotnie wychowującym dzieci;
    5)    ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.
§ 6. 1. Świadczenia socjalne przyznaje dysponent, u którego uprawniony pełnił służbę bezpośrednio przed zwolnieniem.
2.  W przypadku zmiany miejsca zamieszkania oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawniony może złożyć wniosek o objęcie go świadczeniami socjalnymi do dysponenta innego niż określony w ust. 1.
3. O sposobie załatwienia wniosku właściwy dysponent, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia uprawnionego oraz dysponenta dotychczasowego.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______
1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.
2)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie określenia wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 25, poz. 137), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2048).

ZAŁĄCZNIK Nr 1  (WZÓR)

ZAŁĄCZNIK NR 2 (WZÓR)