STATUT
KRAJOWEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

1. Postanowienia ogólne

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

Art. 2
Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej zwany dalej „ Związkiem”
jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności emerytów
i rencistów Służby Więziennej oraz inne osoby o których mowa w art. 10.
Art. 3
1. Związek ma osobowość prawną.
2. Związek działa przez organy wymienione w statucie
3. Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, organizacji
i federacji o takim samym lub podobnym profilu.
Art. 4
1. Związek działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
2. Siedzibą władz krajowych jest miasto Łódź.
Art. 5
1. Związek działa na podstawie statutu respektując obowiązujące w Rzeczpospolitej
przepisy prawa.
2. Związek ma prawo używać pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie ogólnych przepisów prawa
Art. 6
1. Działalność Związku opiera się na społecznej pracy członków Związku.
2. Do prowadzenia swych prac Zarząd Główny Związku może zatrudnić pracowników
oraz zlecać osobom fizycznym lub instytucjom odpłatne wykonywanie czynności.
Art. 7
1. Dla realizacji zadań określonych w statucie Związek może prowadzić działalność
gospodarczą oraz tworzyć fundacje.
2. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między
członków Związku.

II. Cele i zadania

Art. 8
Związek reprezentuje swoich członków w szczególności poprzez:
1. Obronę ich interesów materialnych, socjalnych, realizowanie potrzeb kulturalnych
– zarówno zbiorowych jak i indywidualnych.
2. Zapewnienie przestrzegania praw członków Związku wynikających z przepisów
prawa.
3. Reprezentowanie członków Związku wobec władz – w tym współudział
w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych mających wpływ
na sytuację środowiska.
4. Podejmowanie działań na rzecz koleżeńskiej solidarności i udzielanie pomocy osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji.

III. Sposoby realizacji zadań

Art. 9
Cele i zadania Związek realizuje poprzez:
1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władzy i administracji
państwowej i samorządowej w szczególności wobec władz Ministerstwa
Sprawiedliwości, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Biura Emerytalnego Służby
Więziennej a także wobec organizacji politycznych i społecznych.
2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem pragmatyki emerytalnej i prawa pracy,
udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji w indywidualnych
wypadkach.
3. Prezentowanie stanowiska środowiska emerytów i rencistów wobec kierownictwa
służbowego jednostek organizacyjnych więziennictwa.
4. Współdziałanie w opracowaniu i opiniowaniu uregulowań prawnych związanych
ze świadczeniami emerytalno – rentowymi.
5. Opiniowanie projektów podziału środków finansowych przeznaczonych dla emerytów
i rencistów – w tym funduszu socjalnego.

IV. Członkowie Związku

Art. 10
1. Członkiem Związku może zostać osoba uprawniona do emerytury lub renty
inwalidzkiej Służby Więziennej oraz osoba uprawniona do renty rodzinnej po zmarłych
funkcjonariuszach emerytach lub rencistach Służby Więziennej.
2. Za zgodą właściwego zarządu koła członkiem Związku może być również osoba
pobierająca emeryturę lub rentę inwalidzką na podstawie przepisów o zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę
lub rentę pracowała w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej.
3. Zapisy członków Związku oraz ewidencję członków prowadzą właściwe zarządy kół.
4. Zarząd Główny w drodze uchwały określi wzór deklaracji członkowskiej.
Art. 11
Członkostwo Związku ustaje w przypadkach:
1. Wystąpienia ze Związku.
2. Wykluczenia ze Związku.
3. Zgonu członka.
4. Skreślenia członka z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku.
Art. 12
1. Wykluczenie ze Związku może nastąpić w przypadku:
a. skazania członka Związku prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia
wolności jeżeli wykonanie tej kary nie zostało warunkowo zawieszone lub
za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu,
b. utraty obywatelstwa polskiego,
c. rażącego naruszania postanowień statutu Związku.
2. Wykluczenia ze Związku dokonuje Zarząd Koła w drodze uchwały. Członkowi
Związku, którego uchwała dotyczy przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Zarządu Głównego Związku. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 14 dni
od doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu Koła, który podjął uchwałę.
Art. 13
1. Najwyższym wyróżnieniem Związku jest nadanie tytułu Członka Honorowego.
2. Zarząd Główny określi w drodze uchwały tryb i zasady nadawania tytułu Członka
Honorowego Związku oraz zasady udzielania innych wyróżnień.

V. Prawa i obowiązki członka Związku

Art. 14
Członek Związku ma prawo:
1. Uczestniczenia w ogólnym zebraniu członków Związku.
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego na szczeblu koła.
3. Korzystania z porad i pomocy Związku w ochronie swych praw i interesów
emerytalnych.
4. Korzystania z pomocy socjalnej, materialnej oraz działalności kulturalnej.
5. Oceniania i poddawania krytyce działalności członka Związku i organów Związku.
6. Uzyskiwania informacji o decyzjach organów Związku.
7. Występowania z wnioskami, postulatami i propozycjami do organów Związku
Art. 15
Do obowiązków członka Związku należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał organów wykonawczych Związku.
2. Regularne opłacanie składek.
3. Czynne uczestniczenie w pracach Związku i podejmowanych przez Związek akcjach.
Art. 16
Członek Związku wybrany do władz Związku jest nadto zobowiązany do:
1. Aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach, realizowania celów Związku i uchwał jego
władz.
2. Godnego reprezentowania interesów środowiska.
3. Utrzymywania stałego kontaktu z macierzystym kołem i informowanie członków koła
o działaniach Związku.
VI. Struktura i organizacja Związku

Art. 17
Struktura Związku jest dwustopniowa:
1. Koła terenowe i kierujące ich pracą organy wykonawcze.
2. Zjazd delegatów i władze krajowe Związku.
Art. 18
1. Organy Związku zobowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku
oraz dobrowolności członkostwa.
2. Związek w swej działalności kieruje się zasadami demokracji, kolegialności i jawności
podejmowania decyzji.
Art. 19
1. Uchwały organów Związku zapadają większością głosów przy obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem przypadków określonych
w statucie.
2. Jeżeli z braku quorum określonego w ust. 1 organ Związku nie jest władny podjąć
uchwały – w drugim terminie zebrania wymóg quorum nie obowiązuje.
3. O terminie zebrania członkowie organu Związku winni być powiadomieni
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Art. 20
1. Mandat członka władz Związku wygasa:
a. z upływem kadencji,
b. w przypadku ustania członkostwa w Związku,
c. w przypadku złożenia rezygnacji,
d. w przypadku odwołania z funkcji,
e. w przypadku nieprzerwanego nie pełnienia funkcji przez okres 1 / 3 kadencji
2. Jeżeli z przyczyn określonych w ust. 1 wygasło ponad 50% mandatów zarządza się
wybory uzupełniające.
3. Wygaśnięcie mandatu członka władz Związku stwierdza Zarząd Główny w przypadku
członka Zarządu Głównego oraz w pozostałych przypadkach władze Kół Terenowych
na najbliższym posiedzeniu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu władz Związku Zarząd Główny na najbliższym
posiedzeniu stwierdza wygaśnięcie mandatu oraz podejmuje uchwałę o wstąpieniu
na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał największą ilość
głosów.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu Głównego,
jego obowiązki do końca kadencji wykonuje jeden z wiceprzewodniczących, wskazany
przez Zarząd Główny.
Art. 21
1. Podstawową jednostką organizacyjną Związku są koła terenowe tworzone przy
jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
2. Członkiem koła terenowego mogą być osoby wymienione w art. 10, które
bezpośrednio przed przejściem na zaopatrzenie emerytalne pełniły służbę w jednostce
organizacyjnej, przy której działa koło.
3. W uzasadnionych przypadkach, zarząd koła może przyjąć osobę uprawnioną mimo
niespełnienia warunku wymienionego w ust. 2.
Art. 22
1. Organy Związku pochodzą z wyboru.
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na nieograniczoną liczbę kandydatów.
3. Wyboru przewodniczącego Zarządu Głównego oraz przewodniczących Kół dokonuje
się w odrębnym głosowaniu bezwzględną większością głosów.
4. Wyborów członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Zarządów
Kół Terenowych i Komisji Rewizyjnej Kół dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów.
5. Do Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej mogą być wybierane
wyłącznie osoby będące delegatami na Zjazd.
6. Tajność głosowania w każdym przypadku może być uchylona na wniosek co najmniej
2 / 3 liczby osób uprawnionych do głosowania.
Art. 23
1. Zebranie ogólne członków koła stanowi podstawową formę udziału członków
w pracach Związku.
2. Do kompetencji zebrania ogólnego członków koła należy w szczególności:
a. ustalenie członków Zarządu koła,
b. wybieranie i odwoływanie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
c. wybieranie Przewodniczącego Zarządu Koła,
d. uchwalanie programu działania koła,
e. rozpatrywania sprawozdania z prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. udzielanie absolutorium Zarządowi,
g. rozpatrywanie odwołań członków koła,
h. uchylanie uchwał Zarządu Koła w przypadku stwierdzenia ich niezgodności
ze statutem bądź uchwałami władz krajowych Związku,
i. odwoływanie członków Zarządu na podstawie art. 20
j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła.
3. Zebranie ogólne członków Koła zwołuje Zarząd Koła nie rzadziej niż raz do roku
z własnej inicjatywy, bądź na wniosek co najmniej 1 / 3 liczby członków Koła.
Art. 24
1. W okresie między zebraniami ogólnymi członków pracami koła Związku kieruje
Zarząd Koła.
W szczególności Zarząd Koła:
a. realizuje uchwały władz krajowych,
b. realizuje program i wykonuje zadania zlecone przez zebranie ogólne,
c. zarządza funduszami związkowymi,
d. reprezentuje Związek wobec kierownictwa jednostki organizacyjnej więziennictwa,
przy której działa Koło oraz innych władz lokalnych.
2. Zarząd Koła wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego oraz skarbnika.
3. Kadencja Zarządu Koła trwa 4 lata.
Art. 25
1. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów – zwoływany przez Zarząd
Główny Związku nie rzadziej niż raz na 5 lat.
2. Termin Zjazdu ustala Zarząd Główny Związku, informując o tym Koła Terenowe
z co najmniej 60 – dniowym wyprzedzeniem.
3. Wyboru delegatów na Zjazd dokonuje zebranie ogólne członków Koła w głosowaniu
jawnym na nieograniczoną liczbę kandydatów. Liczbę delegatów ustala się w ten
sposób, że każde Koło wybiera jednego delegata, zaś Koła liczące powyżej 150
członków wybierają po dwóch delegatów.
4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Zarząd Główny zwołuje:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek co najmniej 1 / 3 liczby Kół Terenowych,
c. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
5. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Zarząd Główny zwołuje w terminie do 90 dni od daty
złożenia wniosku przez uprawnione organy.
6. Delegaci na Zjazd po jego zakończeniu propagują idee Związku na terenie działania
macierzystych kół i są przedstawicielami Związku do czasu wyboru delegatów
następnego Zjazdu.
7. Mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów trwa 5 lat.
Art. 26
Do wyłącznej kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1. Ustalanie programu działania Związku.
2. Dokonywanie wyboru Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie absolutorium ustępującym władzom Związku.
4. Dokonywanie zmian w statucie Związku.
5. Nadawanie godności Honorowego Członka Związku.
5a. Ustalanie liczby członków Zarządu Głównego.
6. Ustalanie liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
7. Podejmowanie decyzji w innych istotnych dla Związku sprawach.
Art. 27
Organami wykonawczymi Związku na szczeblu krajowym są Zarząd Główny i Prezydium
Zarządu Głównego.

Art. 28
1. Zarząd Główny składa się z 17 – 19 osób (łącznie z Przewodniczącym Zarządu
Głównego).
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz do roku.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź
na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego posiedzenie Zarządu Głównego
zwołuje jeden z wiceprzewodniczących.
Art. 29
Zarząd Główny kieruje działalnością Związku a w szczególności:
1. Realizuje uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Reprezentuje Związek wobec władz.
3. Zwołuje Krajowy Zjazd Delegatów i określa ordynację wyborczą na Zjazd.
4. Zarządza finansami Związku.
5. Powołuje komisje i zespoły oraz koordynatorów terenowych.
6. Uchyla sprzeczne z prawem uchwały organów terenowych Związku.
7. Prowadzi ewidencję Kół Związku i podejmuje uchwały o przyjęciu nowych.
8. Zarząd Główny może powoływać doradców.
Art. 30
1. Dla prowadzenia bieżących spraw Związku Zarząd Główny wyłania ze swego grona
Prezydium Zarządu Głównego w składzie: przewodniczący, dwóch
wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik. Przewodniczącym Prezydium jest
Przewodniczący Zarządu Głównego.
2. Skreślono
3. Zarząd Główny sprawuje nadzór nad działalnością Prezydium oraz określi w drodze
uchwały zakres jego kompetencji.
VII. Organy Kontrolne Związku
Art. 31
Organami kontrolnymi Związku są Główna Komisja Rewizyjna i Komisje Rewizyjne.
Art. 32
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku powołanym
do kontroli całokształtu działalności Związku. Komisja składa się z 3 – 5 osób
wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Pracą Głównej Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący wybierany przez członków
Komisji ze swego grona.
3. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
4. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności kontrolowanie działań
Zarządu Głównego Związku pod kątem zgodności działań ze statutem a także kontrola
gospodarki finansowej Związku.
5. Główna Komisja Rewizyjna w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności
organów statutowych Związku ma prawo wydawania im poleceń pokontrolnych
z zaleceniem usunięcia stwierdzonych uchybień w zakreślonym terminie.
6. Główna Komisja Rewizyjna przedstawia Zjazdowi Delegatów sprawozdanie ze swej
działalności i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.
Art. 33
1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami
Zarządu Głównego Związku.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
Głównego z głosem doradczym.
Art. 34
Do działań Komisji Rewizyjnych w Kołach Terenowych stosuje się odpowiednio
postanowienia statutu dotyczące Głównej Komisji Rewizyjnej z wyłączeniem spraw
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej.

VIII. Majątek Związku

Art. 35
Majątek Związku powstaje z:
1. Składek członkowskich.
2. Dotacji, darowizn i zapisów.
3. Majątków likwidowanych Kół Terenowych.
4. Dochodów z działalności gospodarczej.
Art. 36
1. Wysokość składki członkowskiej ustala w drodze uchwały Zarząd Główny.
2. Składki są symboliczne i nie podlegają zwrotowi. Krajowy Zjazd Delegatów ustala
w drodze uchwały procentową wysokość odpisu z tych składek na działalność Zarządu
Głównego na okres jego kadencji.
Art. 37
1. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń woli w imieniu Związku
konieczne jest jednoczesne działanie co najmniej dwóch członków Zarządu w tym
Przewodniczącego.
2. W sprawach nabywania, zbywania bądź likwidacji środków trwałych wymagana jest
uchwała Zarządu.
3. Za bieżące gospodarowanie majątkiem Związku odpowiedzialność ponoszą osoby
upoważnione przez Zarząd.

IX. Rozwiązanie Związku

Art. 38
1. Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Krajowego Związku Delegatów podjętą
większością 2 / 3 ważnie oddanych głosów przy obecności 2 / 3 delegatów.
2. Czynności likwidacyjnych dokonuje komisja powołana przez Zjazd Delegatów.
3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja składa sprawozdanie w Sądzie
Rejestrowym.
Art. 39
Postanowienia art. 38 stosuje się odpowiednio do likwidacji Koła Terenowego Związku
z tym, że sprawozdanie z czynności likwidacyjnych składa się do Zarządu Głównego.
Art. 40
Koło Terenowe Związku może zostać wykreślone z rejestru Związku na podstawie decyzji
Zarządu Głównego w przypadku podejmowania działań niezgodnych z prawem,
niniejszym statutem lub uchwałami władz krajowych Związku.

X. Postanowienia końcowe

Art. 41
Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów,
podjętą większością 2 / 3 głosów w obecności 1 / 2 delegatów.
Art. 42
Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu
stowarzyszenia.

 

Sulejów, 15 maja 2008 r.